സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ ഉത്പാദന ക്ഷമതയും തൊഴില്‍പരമായ കഴിവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് അവരുടെ മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തൊഴിലാളിശ്രേഷ്ഠ അവാര്‍ഡ് നല്‍കുതിന് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു. താഴെ പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മികച്ച തൊഴിലാളികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

Employee Login

Forgot Password? Click Here

Employee Registration

മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പ്രകാരം ഒരു തൊഴിലാളിയോടൊപ്പം വിവിധ നിലകളില്‍ സഹകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെയും തൊഴിലുടമയുടെയും അഭിപ്രായം കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളില്‍ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനം കാഴ്ചവച്ച തൊഴിലാളികളെ ജില്ലാ, മേഖലാ, സംസ്ഥാന തലങ്ങളിലൂള്ള അഭിമുഖ പരീക്ഷയിലൂടെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്. ചുവടെ പറയുന്ന പതിമൂന്ന് തൊഴില്‍ മേഖലകളാണ് നിലവില്‍ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. തൊഴിലാളിയെ സംബന്ധിച്ച് തൊഴിലാളി സ്വയം പൂരിപ്പിച്ച് സമര്‍പ്പിക്കുന്ന ചോദ്യാവലിയുടെ മാര്‍ക്ക്, തൊഴിലുടമയും തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളും പൂരിപ്പിച്ച് സമര്‍പ്പിക്കുന്ന ചോദ്യാവലി പ്രകാരമുള്ള മാര്‍ക്ക് എന്നിവയും അസിസ്റ്റന്റ് ലേബര്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍ അന്വേഷണം നടത്തി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന മാര്‍ക്കും പരിഗണിച്ചാണ് മികച്ച തൊഴിലാളിയെ കണ്ടെത്തി ഓരോ തലത്തിലുമുള്ള കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെയുള്ള അഭിമുഖ പരീക്ഷയ്ക്കായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.